HP Deskjet 1125c Printer - Käyttöopas

background image

Käyttöopas

Användarhandbok

Brugerhåndbog

Brukere av HP DeskJet 1125C : Les handboken Komme i gang med HP DeskJet 1125C forst.

HP DeskJet 1125C:n käyttäjät : Lue ensin HP DeskJet 1125C:n aloitusopas.

Användare av HP DeskJet 1125C : läs först anvisningarna för att komma igång med
HP DeskJet 1125C.

Brugere af HP DeskJet 1125C skal læse introduktionen til HP DeskJet 1125C først.

Professional Series

Cover1120C-NFSD

23/5/00, 5:47 PM

1

background image

Bemærk

HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart
Scaling Technology er varemærker tilhørende Hewlett-
Packard Company.

Microsoft er et registreret varemærke i USA tilhørende
Microsoft Corporation.

Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Meddelelse

Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden
foregående meddelelse.

Hewlett-Packard yder ingen garanti i forbindelse med
brugervejledningen. Det gælder bl.a. med ikke udelukkende
indirekte garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte
formål.

Hewlett-Packard hæfter ikke for fejl i brugervejledningen
eller for tilfældige fejl eller følgefejl i forbindelse med
brugen af brugervejledningen.

Brugervejledningen må ikke fotokopieres, gengives eller
oversættes til andre sprog uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Hewlett-Packard.

Norsk

Svenska

Suomi

Dansk

Anerkjennelser

HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart
Scaling Technology er varemerker for Hewlett-Packard
Company.

Microsoft er et varemerke for Microsoft Corporation,
registrert i USA.

Windows er et varemerke for Microsoft Corporation.

Anmerkning

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
forhåndsvarsel.

Hewlett-Packard gir ingen garanti av noe slag med hensyn
til dette materialet, herunder, men ikke begrenset til,
underforståtte garantier som gjelder salgbarhet og
egnethet for et spesielt formål.

Hewlett-Packard påtar seg ikke noe som helst ansvar for
feil i dette materialet elelr for tilfeldig skade eller
følgeskader i forbindelse med tilveiebringelse, ytelse eller
bruk av dette materialet.

Ingen del av dette dokumentet må kopieres,
mangfoldiggjøres eller oversettes til et annet språk uten på
forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-
Packard Company.

Tiedotuksia

HP ColorSmart II, HP PhotoREt II ja HP ZoomSmart
Scaling Technology ovat Hewlett-Packard Companyn
tavaramerkkejä.

Microsoft on Microsoft Corporationin U.S.A:ssa rekisteröimä
tavaramerkki.

Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki.

Huomautus

Tässä asiakirjassa annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.

Hewlett-Packard ei anna mitään takuuta tästä
materiaalista, mukaan lukien, mutta rajoittumatta
epäsuoriin takuihin, jotka liittyvät myyntikelpoisuuteen tai
sopivuuteen määrättyyn käyttötarkoitukseen.

Hewlett-Packard ei ole vastuussa tässä materiaalissa
olevista virheistä tai satunnaisista tai johdannaisista
vahingoista, jotka johtuvat sen laadusta, suorituskyvystä
tai käytöstä.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, tuottaa
uudelleen toisessa muodossa tai kääntää toiselle kielelle
ilman Hewlett-Packard Companyltä ennakkoon hankittua
kirjallista lupaa.

Erkännanden

HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart
Scaling Technology är varumärken för Hewlett-Packard
Company.

Microsoft är ett i USA registrerat varumärke för Microsoft
Corporation.

Windows är ett varumärke för Microsoft Corporation.

Upplysningar

Informationen i detta dokument kan ändras utan
föregående meddelande.

Hewlett-Packard utfäster inga garantier av något annat
slag vad beträffar detta material, inkluderat, men ej
begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och
lämplighet för något visst ändamål.

Hewlett-Packard påtar sig inget ansvar för fel som
påträffats häri eller för tillfälliga eller påföljande skador i
samband med utförande, framförande eller användning av
detta material.

Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras
eller översättas till något annat språk utan föregående
tillåtelse från Hewlett-Packard Company.

background image

1

Luku

• Tulostimen osien ja toimintojen ymmärtäminen

2

• Tulostimen asennus

4

• Lisätietolähteet

7

Luku

• Paperin lataaminen

8

• Mustekasettien vaihtaminen ja kunnossapito

10

• Perehtyminen tulostinohjelmistoon

11

• Tulostusasetusten muuttaminen

12

• Tulostus erikoisominaisuuksia käyttämällä

13

• Tulostimen käyttö verkossa

15

• DOS-ohjelmistoilla tulostaminen

17

Luku

• Vianetsintä

18

• Asiakastuki

21

• HP-tarvikkeet

23

Luku

• Tulostimen tekniset tiedot

25

• Viranomaismääräyksiä

26

Hewlett-Packardin ilmoitus rajoitetusta takuusta

27

1

Käytön aloittaminen

Tulostuksen perusasiat

Tekniset tiedot

2

4

Tuki

3

Suomi