HP Deskjet 1125c Printer - Handleiding

background image

Handleiding

HP DeskJet 1125C Users : Read the HP DeskJet 1125C Getting Started Guide first.

Wenn Sie einen Drucker vom Typ HP DeskJet 1125C verwenden, lesen Sie bitte zunächst
den Kurzleitfaden zum HP DeskJet 1125C.

Utilisateurs HP DeskJet 1125C : Lisez d’abord le Guide Mise en route HP DeskJet 1125C.

Raadpleeg de HP DeskJet 1125C Startgids voor de nieuwe mogelijkheden van de
HP DeskJet 1125C.

Professional Series

Cover1120C-UGFD

23/5/00, 12:33 PM

1

background image

Acknowledgements

HP ColorSmart II, HP PhotoREt II and HP ZoomSmart Scaling
Technology are trademarks of Hewlett-Packard Company.

Microsoft is a U.S. registered trademark of Microsoft
Corporation.

Windows is a trademark of Microsoft Corporation.

Notice

The information contained in this document is subject to
change without notice.

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard
to this material, including, but not limited to, the implied
warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.

Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein
or for incidental or consequential damages in connection with
the furnishing, performance, or use of this material.

No part of this document may be photocopied, reproduced,
or translated to another language without the prior written
consent of Hewlett-Packard Company.

Schutzrechtliche Hinweise

HP ColorSmart II, HP PhotoREt II und HP ZoomSmart
Scaling Technology sind Warenzeichen der Hewlett-
Packard Company.

Microsoft ist ein eingetragenes US-Warenzeichen der
Microsoft Corporation.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft
Corporation.

Sonstige Hinweise

Änderungen vorbehalten.

Hewlett-Packard leistet auf dieses Material keinerlei
Gewähr, u.a. auch nicht hinsichtlich dessen handelsüblicher
Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Für Fehler in diesem Material oder etwaige Neben- oder
Folgeschäden, die sich aus dessen Überlassung, Leistung
oder Nutzung ergeben, übernimmt Hewlett-Packard keine
Haftung.

Jede Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Dokuments
auf photomechanischem oder sonstigem Wege bzw. dessen
Übersetzung in andere Sprachen ist - auch auszugsweise -
nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Hewlett-
Packard Company zulässig.

Marques

HP ColorSmart II, HP PhotoREt II et la echnologie de mise à
l’échelle HP ZoomSmart sont des marques de Hewlett-
Packard Company.

Microsoft est une marque déposée américaine de Microsoft
Corporation.

Windows est une marque de Microsoft Corporation.

Avis

Les informations contenues dans ce document sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis.

HP n’accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit
concernant ce matériel, y compris, mais sans s’y limiter, les
garanties implicites de commercialisation et d’adaptation à
un usage particulier.

HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs
éventuellement contenues dans ce document, ni des
dommages mineurs ou importants pouvant résulter de la
fourniture, du fonctionnement ou de l’utilisation de ce
matériel.

Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée,
reproduite ou traduite dans une autre langue sans l’accord
écrit préalable de Hewlett-Packard Company.

Handelsmerken

Handelsmerken

Handelsmerken

Handelsmerken

Handelsmerken

HP ColorSmart II, HP PhotoREt II en HP ZoomSmart
Scaling Technology zijn handelsmerken van Hewlett-
Packard Company.

Microsoft is een in de VS gedeponeerd handelsmerk van
Microsoft Corporation

Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

Bericht

De informatie in dit document kan zonder bericht gewijzigd
zijn.

Hewlett-Packard biedt geen enkele garantie met betrekking
tot dit materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
geïmpliceerde waarborgen van verhandelbaarheid en
geschiktheid voor een bepaald doel.

Hewlett-Packard kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor fouten in dit document of voor toevallige of
navolgende schadevergoeding in verband met de levering,
de prestaties of het gebruik van dit materiaal.

Geen enkel deel van dit document mag gefotokopieerd,
vermenigvuldigd of in een andere taal vertaald worden
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Hewlett-Packard Company.

English

Français

Deutsch

Nederlands

background image

1

Hoofdstuk

• Kennismaking met onderdelen en functies van de printer

• Opstellen

• Informatie opvragen

Hoofdstuk

• Papier laden

• Inktpatronen vervangen en onderhouden

• Vertrouwd raken met uw printersoftware

• Printerinstellingen wijzigen

• Afdrukken met bijzondere mogelijkheden

• Gebruik van uw printer in een netwerk

• Afdrukken vanuit DOS-softwareprogramma’s

Hoofdstuk

• Problemen oplossen

• Klantenondersteuning

• HP toebehoren

Hoofdstuk

• Printerspecificaties

• Overheidsvoorschriften

• Hewlett-Packard beperkte garantieverklaring