HP Deskjet 1125c Printer - Anvisningar för att komma igång

background image

Anvisningar för att komma igång

Introduktion

Professional Series

Les dette først!

Lue tämä ensin!

Läs det här först!

Vigtigt - læses først!

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

1

background image

Norsk

Svenska

Suomi

Dansk

Tillkännagivanden

Microsoft är ett i U.S.A. inregistrerat varumärke för Microsoft
Corporation.

Windows är inregistrerat varumärke för Microsoft
Corporation.

Novell och Netware är inregistrerade varumärken för Novell
Corporation.

OBS

All information i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

Hewlett-Packard lämnar inte några som helst garantier
beträffande detta material, inklusive, men inte begränsat till,
underförstådda garantier om säljbarhet eller användbarhet
för ett speciellt ändamål.

Hewlett-Packard ansvarar inte för fel i materialet eller för
några som helst skador eller följdskador i samband med
tillhandahållande, egenskaper hos eller användning av detta
material.

Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras
eller översättas till något annat språk utan föregående,
skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard Company.

Anerkjennelser

Microsoft er et registrert varemerke i USA av Microsoft
Corporation.

Windows er et varemerke til Microsoft Corporation.

Novell og Netware er registrerte varemerker til Novell
Corporation.

Merk

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Hewlett-Packard kan ikke garantere noe i dette materiale,
herunder, men ikke begrenset til de forutsatte garantier
angående markedstilpasning og egnethet for et spesielt
formål.

Hewlett-Packard påtar seg ikke ansvar for feil heri, eller
for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med
levering, ytelse eller bruk av dette materiale.

Ingen del av dette dokumentet må fotokopieres, gjengis
eller oversettes til et annet språk uten etter skriftlig
tillatelse fra Hewlett-Packard Company.

Ilmoituksia

Microsoft on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa
rekisteröity tavaramerkki.

Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki.

Novell ja NetWare ovat Novell Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Huomautus

Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.

Tämän oppaan teksti ja ohjeet eivät ole takuu tuotteen
ominaisuuksista. Hewlett-Packard ei takaa tuotteen
jälleenmyyntiarvoa tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen.

Hewlett-Packard ei takaa sitä, että tämän oppaan tiedot ja
ohjeet ovat virheettömiä tai että laitteisto ja ohjelmat
sopivat tiettyyn tarkoitukseen.

Kaikenlainen jäljentäminen, lainaaminen tai kääntäminen
on kielletty ilman Hewlett-Packard Companyn kirjallista
lupaa.

Anerkendelser

Microsoft er et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation, som er registreret i USA.

Windows er et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation.

Novell og Netware er registrerede varemærker tilhørende
Novell Corporation.

Bekendtgørelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Hewlett-Packard yder ingen garanti af nogen art
vedrørende dette materiale, herunder men ikke
begrænset til underforståede garantier for kuranthed og
egnethed til et bestemt formål.

Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for fejl og
mangler heri eller for tilstødende skader eller følgeskader
i forbindelse med leveringen af dette materiale,
anvendelse heraf og dets ydelse.

Ingen del af dette dokument må fotokopieres,
mangfoldiggøres på anden måde eller oversættes til et
andet sprog uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Hewlett-Packard Company.

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

2

background image

1

Avsnitt

• Hur du använder denna handledning

• Var du hittar information och hjälp

Avsnitt

• USB installation

• USB avinstallation

Avsnitt

• Anslutning av skrivaren till en Macintosh-dator

Avsnitt

• Anslutning av skrivaren i Windows 2000

• Delning av skrivaren i Windows 2000

• Anslutning till en separat skrivarserver

Avsnitt

• Dubbelriktad kommunikation

• Kundtjänst

• Språkkoder